Persoonlijke info
op Mæt
AGGZ
Hulp aanbod
Werkwijze aanmelding
Methodieken
Media
Tarief
Adres contact & info
Contactformulier

 

Aanmelden

U kunt zich zelf persoonlijk aanmelden bij Op Maet of AGGZ per telefoon of e-mail.

 

 

 

 

Eerste gesprek / intakegesprek / analyse fase

U kunt, als u daar behoefte aan heeft, u laten vergezellen door uw partner of een familielid of vriend(in). Tijdens het intakegesprek bespreken we wat uw klachten, verwachtingen en wensen zijn. Samen wordt gekeken naar oorzaken en omstandigheden die bij de problemen een rol kunnen spelen. En zal er een tijdelijke diagnose worden gesteld.We kijken welke hulpverlening nog meer nodig zijn en leggen als het nodig is contacten met derde (dit alleen met uw toestemming).

 

 

 

  

Begeleiding ondersteuning of behandelplan

Vervolgens stellen wij samen met u een ABZ (Aanmelding, Begeleiding en Zorgplan) op. De afspraken worden in deze ABZ vastgelegd. Dit tekent u dan voor akkoord. In het ABZ staat het volgende opgenomen:

 

 1. De aanmelding, datum en uw persoonlijke en of kerngegevens 
 2. Eerdere gestelde diagnose of hypothetische diagnose
 3. Ziekte en/of evensgeschiedenis (zo nodig)
 4. Uw Zorg behoefte / hulpvraag / doel
 5. Aanvraag indicatie CIZ  of PGB (zo nodig)
 6. Onze visie op de feiten
 7. Bron van informatie
 8. Het Hulpverleningsplan en gestelde doelen
 9. Gebruikte Methodieken (zo nodig)
 10. De algemene voorwaarden en prijsafspraak

 

 

 

 

 

Verwijzing

In principe is een verwijzing niet nodig.

Echter wel is een verwijsbrief nodig van bv: de huisarts, werkgever of bureau jeugdzorg, voor vergoedingen.

 

 

  

 

 

Er bestaan in bepaalde gevallen mogelijkheden voor vergoeding, namelijk:

 1. Via een aanvullende zorgverzekering ingeval van psychosociale hulp of alternatieve hulpverlening, maar of uw zorgverzekering daarin voorziet vindt u in de betreffende zorgpolis van uw verzekering.
 2. Via bijzondere bijstand van de gemeente te verstrekken aan minderdraagkrachtige en/of vanuit de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning).
 3. Via de werkgever, met name als ook hij belang heeft bij persoonlijke begeleiding van zijn werknemer.
 4. Via re-integratietrajecten.
 5. Via een PGB (persoonsgebonden budget).
 6. Via aftrek van de belasting door de kosten op te voeren bij de belastingdienst op de jaarlijkse aangifte inkomsten belasting, vraag hierover meer informatie bij uw belastingdienst. 

 

 

 

 

  

Overzicht van de dagelijkse werkzaamheden

 

 • Het verlenen van de benodigde zorg wordt zo min mogelijk uitbesteed aan derden, maar wordt uitgevoerd door een hulpverlener van op Mæt.
 • Zodat de hulpverlener van op Mæt, de spin in het web is en hét aanspreekpunt voor andere
  hulpverleners, instellingen of overige instanties. 
 • Op deze manier probeert de hulpverlener van op Mæt rust te creëren in de (eventuele) chaos waarin de u op het moment kan verkeren, stapsgewijs te coachen en de eigen regie terug te geven in uw handen.

 

Overige werkzaamheden:

Analyseren van de hulpvraag en verwachtingen. Informatie verzamelen over de cliënt zijn psychosociale, leefomgeving en motivatie. Informatie geven over procedures en werkwijze. Het maken en uitvoeren van het hulpverleningsplan, behandeldoelen en tijdsplanning.

Stellen van (hypothetische)diagnose en/of probleemanalyse. Rapporteren, evalueren en bijstellen van het hulpverleningsplan. Preventie, voorlichting en ondersteuning van de cliënt en zijn omgeving. Begeleiden van de cliënt en zijn omgeving gedurende het hulptraject. Doorverwijzen van cliënten als dit nodig is, maar ook daarbij ondersteunen met bezoeken aan de instantie of hulpverlener. Onderhouden van contacten met zowel derde instanties of hulpverleners.

Afleggen van huisbezoeken en ambulant begeleiding. Indicaties aanvragen bij bevoordeeld het CIZ, contact onderhouden met het zorgkantoor, SVB, Jeugdzorg en de gemeente. Helpen met de boekhouding, schrijven van briefen, helpen met formulieren invullen en inrichting van de cliënt zijn boekhouding. Financiële begeleiding en schuldhulpverlening. Slachtofferhulp, bespreken van materiële en immateriële schade, problemen en adviseren, en/of aanvragen schadevergoeding schadefonds of bij het voegen in een rechtszaak/ Officier van Justitie.

Versterken van het eigen probleemoplossende vermogen, coopingmechanisme, zelfredzaamheid en het netwerk (of vergroten). Zelfstandigheid van de cliënt bewaken. Verslavingszorg, educatie en preventie.

Feedback geven. Kwaliteiten van de cliënt in kaart brengen en zo nodig vergroten. Psycho-educatie, zodat de cliënt en het netwerk begrijpen wat de psychische aandoening betekend en hoe ze met de gevolgen kunnen omgaan. Medicatiebegeleiding. Begeleiden van begeleid wonen, ADHL, en zelfstandigheid. Dag, week of maand overzicht maken. Motiveren van de cliënt en oplossingsgerichte vaardigheden die de cliënt nodig heeft om de regie over zijn eigen leven te houden.

 

 

 

 

 

 

 

 
Maatschappelijk Advies En Trajectbegeleiding